Diploma | The International Academy of Osteopathy IAO
 

Diploma

Als je deze PAM met succes afrondt, behaal je naast het diploma Osteopathie bij Kinderen, ook de unieke Britse Master of Science in Osteopathy uitgereikt door Bucks University. Bucks is onze academische partner in de UK en het masterdiploma is wettelijk erkend in 45 Europese landen.

Bijscholingspunten

We vragen altijd accreditatiepunten aan bij de verschillende beroepsverenigingen. Van zodra we punten krijgen toegekend, wordt dit hier meegedeeld.

Bijscholingspunten toegekend door de NOF.

De Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF) heeft deze bijscholing geaccrediteerd met 110 uren, dit geldt voor de studenten die startten in 2017 en die zullen starten in 2018.

Bijscholingspunten toegekend door de GNRPO.

Deze PAM kreeg 209 punten toegekend door de bijscholingscomissie van het GNRPO. Wie gestart is met deze PAM dit jaar (2017) of volgend jaar (2018) volgt zal aldus 209 punten per jaar toegevoegd krijgen in zijn of haar dossier voor de verplichte bijscholing voor osteopaten. Men moet minimaal 48 punten verdienen binnen een cyclus van 3 jaar.

Het is zo dat het BVBO enkel bijscholingspunten toekent indien alle Belgische deelnemers lid zijn van BVBO. We hebben het heel moeilijk met deze visie omdat we van mening zijn dat de aansluiting bij een beroepsvereniging een vrije keuze zou moeten zijn, zoals o.a. het geval is bij artsen en zoals het door de paritaire commissie en de beroepsfederaties zelf geadviseerd (*) werd aan de Minister (Wet Colla). 
 
Uiteraard blijven wij accreditatiepunten bij het BVBO aanvragen voor al onze PAM’s.

Bijzondere accreditatieregeling door het NRO

Voor de studenten die startten in 2018

Het NRO kent 105 nascholingsuren toe voor de volledige bijscholing.

Voor de studenten die startten in 2017

Het is interessant om kort toe te lichten hoe het NRO aan deze nascholing punten toekent. De accreditatie commissie van het NRO heeft volgens haar reglement (zie uittreksel hieronder) een syllabus nodig om de punten voor een cursus op voorhand toe te kennen. Voor deze nieuwe cursus met externe docenten is dit voor onze organisatie een onmogelijke opdracht.

Bijgevolg kunnen we gebruik maken van een na-accreditatie (Artikel 3) waarbij de punten pas toegekend kunnen worden na het lesweekend. Dit heeft de accreditatie commissie speciaal voor deze nascholing toegestaan.

We hebben ondertussen bevestiging gekregen dat alle modules van de bijscholing die startte in 2017, geaccrediteerd zijn voor 15 uur per module.

Voor reeds langer lopende cursussen is het aanleveren van een syllabus 4 maanden op voorhand voor ons geen probleem.

Deze tekst werd in overleg met het NRO opgesteld.

Ik hoop jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben en mochten jullie nog vragen hebben mogen jullie mij hier steeds op aanspreken.

Wouter van Stee, MSc.Ost.
Verantwoordelijke voor de PAM osteopathie bij kinderen

Uitreksel uit het NRO-accreditatie regelement

(AC-NRO Regl DEF per 01-01-2014 uiterlijk 01-07-2014 3/6 Copyright © NVO en/of NRO )

1. Aanvragen voor accreditatie dienen 4 maanden voor de start van de nascholing ingediend te zijn bij het secretariaat. Alleen bij deze termijn kan de commissie garanderen dat op tijd een uitspraak gedaan wordt, dusdanig dat een eventueel beroep ook nog tijdig door het College van Beroep kan worden behandeld. Later ingediende aanvragen worden overigens wel behandeld, echter uitsluitend tot 2 maanden voor de aanvang van de betreffende nascholingsactiviteit.

2. Aanvragen later dan de in lid 2 genoemde termijn kunnen alleen in behandeling worden genomen indien:

 • De aanbieder van de nascholing de aanvraag binnen 30 dagen na aanvang van de nascholing heeft ingediend.
 • De aanvraag wordt vergezeld van de volgende documenten:
  -
  Het cursusprogramma/lesrooster
  -
  De syllabus
  -
  Een beschrijving van de leerdoelen
  -
  Resultaten van de schriftelijke evaluatie
  -
  CV van de docenten