This is how we teach | The International Academy of Osteopathy IAO
 

This is how we teach

For years the IAO® has been a trendsetter in academic osteopathy training. Not only is research of great importance to the IAO®, we also keep abreast of the most recent developments in didactics. For several years we have managed successfully to implement "Blended Learning" (a combination of classic teaching and e-learning) and Evidence-Based Practice in our curriculum.

Language

We offer all our courses in the native language of the country where we teach. The only exceptions are Egypt and Denmark, where we teach in English.

Our student platform: eCampus

 All our students have access to our extensive on-line teaching/learning platform: eCampus. Here students will find their digital syllabuses, the virtual classes, our e-books (with streaming videos of all tests and techniques) and flipbooks and the on-line examinations. Our student platform also ensures that the student can choose when to take the theoretical on-line examinations. Are you curious as to what this eCampus looks like? Then take a look!

Academic education

One of the ways we want to distinguish ourselves from other osteopathy schools is through the scientific curriculum. We attach considerable importance to Evidence-Based Medicine and Evidence-Based Practice. The study material at the IAO® consists solely of topics that are evidence-based or of topics that are based on verifiable scientific findings.

Our curriculum was drawn up by the teaching team in consultation with educational experts. It is regularly re-evaluated and adapted as required.
Our students also have to comply with a professional competence profile. This profile describes the knowledge and skill an osteopath must possess to be able to help a patient safely and efficiently, in conjunction with other medical disciplines. The competence profile was developed by us in collaboration with various professional associations. The competence profile also provides an overview of the competencies of a scientist who can handle new situations and can evaluate and implement critically the latest findings within medicine and osteopathy in osteopathic practice.

Syllabuses

An important part of osteopath training is obviously the practical side. Via our on-line courses, the IAO® student can quickly and efficiently review the techniques taught. You can find a couple of examples of these clips on our Youtube channel.
Besides these standard syllabuses, IAO® teaches also provide PowerPoint presentations with which lessons are given and which are also available to students on the student platform.

the cervical spine

At the start of the academic year, all students also receive textbooks, containing all the study material for that academic year. These books are also for sale: view them here. For our students, these books are obviously free. We have these textbooks available in English, German, French and Dutch.

W ten sposób uczymy

Od lat IAO® wyznacza trendy w kształceniu akademickim z zakresu osteopatii. Nie tylko badania naukowe z zakresu medycyny mają dla nas ogromne znaczenie, ale również najnowsze doniesienia z zakresu dydaktyki. Od kilku lat z sukcesem wdrożyliśmy system nauczania mieszanego „blended learning” (kombinację nauczania klasycznego oraz e-learningu) oraz Evidence-Based Practice (Praktyka oparta na dowodach) w nasz program nauczania.

Platforma studentów: eCampus

Wszyscy nasi studenci mają dostęp do naszej bogatej platformy nauki on-line: eCampus. Odnaleźć w niej można cyfrowe wersje sylabusów, wirtualnych klas, e-podręczników ( z materiałami wideo wszystkich testów oraz technik) oraz modułem egzaminowania on-line. Nasza platforma studencka pozwala studentom dowolnie wybrać termin teoretycznych egzaminów on-line. Jesteś ciekaw jak wygląda eCampus ? Zajrzyj tutaj!

Edukacja akademicka

Jednym ze sposobów, za pomocą którego chcemy odróżnić się od innych szkół osteopatii jest nasze podejście do badań naukowych oraz bazujący na nich nasz program nauczania. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do Evidence-Based Medicine (Medycyny opartej na faktach) oraz Evidence-Based Practice (Praktyce opartej na dowodach).  Materiał nauczania IAO składa się wyłącznie z tematów opartych na dowodach naukowych lub tematów posiadających weryfikację w postaci wyników badawczych.

Nasz program nauczania został opracowany poprzez zespół nauczania w porozumieniu z ekspertami z poszczególnych dziedzin. Jest również regularnie oceniany oraz adaptowany wraz ze zmieniającymi się wymaganiami.

Nasi studenci muszą również spełniać wymogi profilu kompetencyjnego. Profil ten zawiera w sobie wymagania teoretyczne jak i umiejętności praktyczne, które powinien posiadać każdy osteopata, aby móc w bezpieczny i efektywny sposób pomóc każdemu pacjentowi, we współpracy ze specjalistami z innych dziedzin medycyny. Profil kompetencyjny został opracowany przez nas we współpracy z różnymi zawodowymi stowarzyszeniami. Profil obejmuje również kompetencje związane z badaniami naukowymi, pozwalającymi obchodzić się z nowymi sytuacjami, ich oceną oraz implementacją najnowszych doniesień naukowych z zakresu medycyny oraz osteopatii.

Sylabus

Bardzo ważnym elementem edukacji w osteopatii jest strona praktyczna. Poprzez nasze materiały on-line, każdy student IAO® może szybko i sprawnie przejrzeć oraz odświeżyć sobie poznane techniki. Przykłady można znaleźć na naszym kanale Youtube.

Poza standardowymi sylabusami, IAO dostarcza również prezentacje w formacie PowerPoint, używanymi w trakcie zajęć i dostępnym przez platformę studencką.

the cervical spine

Na początku każdego akademickiego roku, wszyscy studenci otrzymują podręczniki zawierające materiał obejmujący cały rok. Książki te są dostępne również w sprzedaży: podgląd tutaj. Studenci otrzymują je za darmo.